Strona główna » Regulamin

Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
 

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i

warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i

Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi

przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).

 

2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

 

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie

Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za

pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

 

4. Podstawowe definicje:

                    1) Regulamin : Regulamin sklepu Internetowego
                 
                   2) Sprzedawca:  
 1.  GRZEGORZ SZEBESTA , prowadzący działalność gospodarczą pod
  1. nazwą GRZEGORZ SZEBESTA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

   MAX-TECH, ul. dr. Jana Michejdy 18, 43-400 Cieszyn, NIP 5481488637, REGON:070799537 , email:

   maxgreg@vp.pl , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Infomacji o Działalności Gospodarczej


   prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

   3) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba

   prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym

   imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w

   zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach

   konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień;

   4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu),

   niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

   5) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług

   drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na

   rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

   6) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy,

   prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.maxgreg.pl,

   w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są

   informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej

   automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;


   7) Konto – bezpłatna Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym

   przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane

   podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

   8) Towar lub Produkt –  rzecz ruchoma, znajdująca się w ofercie Sprzedawcy, prezentowanej w Sklepie;

   9) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta

   Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

   10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie

   Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

   11) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji

   technicznej;

   12) Newsletter – bezpłatna Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
    
   Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym

   z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów),

   zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.


   13) Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające

   wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu przy zachowaniu

   należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać (np. (np. wojna, strajki, zwolnienia,

   niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne

   zjawiska przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne).


           14) Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio

           związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru

            zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,

           wynikającej z CEIDG.


 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE 

 

1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres: MAX-TECH , ul. dr.Jana Michejdy 18 , 43-400 Cieszyn, adres poczty
 

          elektronicznej : maxtech@vp.pl , numer telefonu 509429239 lub 507192115.

Sprzedawca nie udostępnia innej formy komunikacji online
 

2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
 

         1) Sklep Internetowy,
 

         2) Newsletter,
 

         3) Opiniowanie (komentowanie),
 

         4) Konto.

 

3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.


4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających
 
     przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz

     aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

 

5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 

6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie.

    Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci

    Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania

    danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują

    wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 

7. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet.

Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu

lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych  poprzez

opuszczenie Serwisu, rezygnację z Newletter’a lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o

świadczenie bezpłatnych
Usług Elektronicznych rozwiązuje się.
Sprzedawca informuje, że w Serwisie umieszczane

są tylko
opinie uzyskane od Klientów, a nadto, że zamieszcza wszystkie uzyskane opinie Klientów, zarówno pozytywne,

jak i negatywne. Sprzedawca nie korzysta z opinii obcych czy sponsorowanych.

 

8. Sprzedawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa - przetwarzać następujące dane osobowe Klienta

niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:

 

1) nazwisko i imiona Klienta;
 

2) stały adres zamieszkania;
 

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
 

4) adresy poczty elektronicznej Klienta;
 

5) numer telefonu;

 

9. Sprzedawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z

przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, inne dane

dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

 

  

 

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 

 

1.  Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z

     Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

     fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

     dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).

      W szczególności:


     Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

 1. - przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

 2. - zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi

  celami;

 3. - adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

 4. - prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 5. - przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to

  niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

 6. - przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed

  niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za

  pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

 7. - Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych

  osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub

  wolności osób fizycznych;

 8. - Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane

  dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania

danych osobowych według Rozporządzenia.

3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z

odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

 

1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

 

2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

 

3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

 

4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

 

5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

 

4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

 

5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie
właściwych

przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

 

6. W związku z działalnością gospodarczą Sprzedawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów.
Dane

osobowe mogą być przekazywane:

 

1) firmie hostingowej,
 

2) dostawcy oprogramowania do obsługi Sklepu,
 

3) dostawcy usług internetowych,
 

4) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
 

5) dostawcy platformy płatności elektronicznych,
 

6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
 

7) podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną.

  

 

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE 

§ 1 Konto.

 

 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić


  formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania


  danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w


  procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na


  podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.   

 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz


  przeglądanie historii Zamówień.   

 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.


   

 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez  wybranie opcji „Usuń konto”,  przesłanie

  odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:
  maxtech@vp.pl lub pisemnie na adres

  Sprzedawcy: MAX-TECH , ul. dr.Jana Michejdy 18 , 43-400 Cieszyn,


 

 

§ 2. Newsletter


 

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

 

2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej orazzłożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacjihandlowych.


 

3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

 

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 

5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogąelektroniczną na adres e-mail:
maxtech@vp.pl, lub pisemnie na adres Sprzedawcy: MAX-TECH , ul. dr.Jana Michejdy 18 ,43-400 Cieszyn,

 

 

§ 3. Opinie

 

1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi(opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów. 

2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 

3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

 

4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

 
ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ 

§ 1. Towary

 

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i są zgodne z Umową. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu

Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi po-sprzedażowe. O informację w tym zakresie można pytać wysyłając zapytanie

na adres e-mail :
maxtech@vp.pl lub telefonicznie.
W przypadku udzielenia gwarancji, gwarancja trwałości nie będzie przewidywać

warunków naprawy lub wymiany Towaru
dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta mniej

korzystnych niż określone w Rozdziale 7 Regulaminu


 

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

 

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
   

 2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie

  (gościnne zakupy).

   

 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym

  oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.


   

 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych

  osobowych, przekazywania informacji handlowych.


   

 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub

  święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.


   

 6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „kupuję i płacę”.

  Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.


   

 7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 2 dni roboczych.

   

 8. W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania

  numeru NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi

  odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta.


   

 9. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, mogącej mieć miejsce w przypadku siły wyższej lub innych

  przyczyn, Sprzedawca zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Klienta za pośrednictwem adresu e-mail lub

  telefonicznie. W takim przypadku Konsument może zrezygnować z realizacji umowy, a Sprzedawca dokona zwrotu

  należności uiszczonych przez Konsumenta. W pozostałych przypadkach realizacja umowy ulega przesunięciu o czas

  trwania przeszkody.   

§ 3. Płatności

 

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT i podatek

  akcyzowy, jeżeli sprzedaż Towaru podlega obciążeniom tymi podatkami
  ). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów o których

  mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.


   

 2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient.

  Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych

  kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.


   

 3. Klient może wybrać formę płatności:

             1 - przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać  

                należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku 

                bankowym Sklepu;


 

             2 - zapłata za pośrednictwem systemu płatności " imoje " - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu

                Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu " imoje " - ING Bank Śąski . Realizacja

                Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności "imoje";

 

             3 - zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy

                osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu
              
                Zamówienia.             4 - zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u

                przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.


 

 1. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie

  obowiązującego prawa wymagają doręczenia, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 5 paragraf 2 punkt 8 Regulaminu.


   

 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie

  wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1

  kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego

  bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni,

  Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego

  terminu spełnienia świadczenia.


   

 3. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach, adres: przy

  ul.Sokolskiej 34, 40-086 Katowice
  , wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód

  Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w

  kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie
  130 100 000,00 zł, NIP 634-013-54-75, prowadzący

  działalność
  banku powierniczego na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako: „ING Bank).

  Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.


  7. W przypadku informowania o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia także informację o najniższej cenie tego Towaru

  jaka
  obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki albo od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w

  Sklepie
  (jeśli okres ten jest krótszy niż 30 dni), albo o cenie sprzed zastosowania obniżki (jeśli Towar jest szybko psujący

  się lub
  mający krótki termin przydatności).

 

 

§ 4. Dostawa

 

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

   

 2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru

  Klienta. Paczka wysyłana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 5 dni roboczych

  od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu 2-3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.


   

 3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem MAX-TECH , ul.dr.Jana Michejdy 18, 43-400 Cieszyn.

   

 4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji

  i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


   

 5. Sprzedawca wskazuje, że:

  1)    z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem

         oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta

         niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania

         Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli

         Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

   

          2) przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub

uszkodzenia w przewozie, chyba że:

 

                     a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
 

                     b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

         
           c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

 

                     d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał
    
              ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej 

              wydaniem.


 Powyższe nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta. 

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 

   1. 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu

    przedłużeniu.

     

    2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji

    Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

     

    3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub

    udzielenia innych gwarancji finansowych.

 

   1. 4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2

    pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

    (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).

 
 

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami , ale nie dotyczy to Konsumenta i

  Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta (których dotyczą kolejne punkty) . Odpowiedzialność

  Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy

  to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

   

 2.  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta

  za
  brak zgodności Towaru z Umową na zasadach wynikający z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

  (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

              
        1) Towar jest zgodny z umową, jeżeli:

                  a) jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność są zgodne z Umową;

                  b)  jest przydatny do szczególnego celu, o którym Sprzedawca został poinformowany najpóźniej w chwili
      
                       zawa
rcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował;


                  c) Towar nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się takiego towaru;

                  d)  występuje w takiej ilości i ma takie cechy (w tym trwałość i bezpieczeństwo) jakie są typowe dla tego rodzaju

                       towaru i
jakich Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie

                       oczekiwać (z uwzględnieniem charakteru Towaru oraz publicznych zapewnień jego dotyczących);


                  e)  jest dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami,których Konsument lub Przedsiębiorca

                      uprzywilejowany na
prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać;


                  f)  jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, udostępniony przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy,

         
         2)
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, o których mowa w punkcie 2. 1)

              c-f powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta został poinformowany
 
              przez Sprzedawcę
o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i zaakceptował ten fakt wyraźnie i odrębnie.3.  Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili dostarczenia Towaru i stwierdzony w ciągu
    
     2
lat od tej chwili, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, w której termin przydatności Towaru do użycia, określony
  
     przez
Sprzedawcę lub jego poprzedników albo osoby działające w jego imieniu, jest dłuższy.

        
4.  Obowiązuje domniemanie, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem terminu 2 lat od dnia dostarczenia

     Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia;


5. Uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z  

     Umową to:


          a) żądanie naprawy lub wymiany Towaru. W takim przypadku Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na

              prawach
konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar, a Sprzedawcaodbiera go na swój koszt. Koszty związane z    

              naprawą lub
wymianą Towaru ponosi Sprzedawca. Naprawa lub wymiana Towaru powinna zostać wykonana w

              rozsądnym czasie
. Jeżeli wymiana lub naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów
   
              Sprzedawca
może odmówić ich dokonania;


6.  Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

    Towaru albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli:


     - Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany Towaru;

     - Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru;

     - brak zgodności Towaru z Umową nadal występuje, pomimo próby naprawy lub wymiany Towaru;

     - brak zgodności Towaru z Umową jest tak istotny, że nieuzasadnia żądania naprawy lub wymiany Towaru;

     - okoliczności lub oświadczenie Sprzedawcy wskazują na to, że nie doprowadzi on do zgodności Towaru z Umową w
    
       rozsądnym
czasie lub bez nadmiernych niedogodności.


7. Odnośnie obniżenia ceny:

    - obniżona cena musi być proporcjonalna względem ceny towaru pełnowartościowego;

    - Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny,

      zwróci
należne kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta,


8. Odnośnie odstąpienia od Umowy:

    - Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeśli niezgodność

      Towaru z Umową jest nieistotna, ale obowiązuje domniemanie, że ta niezgodność jest istotna;


    - odstąpienia może dotyczyć tylko Towaru niezgodnego z Umową lub także innych Towarów objętych Umową;

    - Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu
 
      Towaru na koszt Sprzedawcy;


    - Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, zwróci

      cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu

      płatności
przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na

      prawach
konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi

      kosztami
.

 

              

 

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

 

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: maxtech@vp.pl . Klient może

  skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. Powyższe nie

  dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który może kierować reklamacje do Sprzedawcy w

  dowolny sposób.

   

 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Produktem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien

  niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie

  umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub

  Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i

  żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

   

 3.  Sprzedawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację Klienta w terminie 30 dni, a na reklamację Konsumenta lub

   Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do
   
   reklamacji
  Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca

   przekazuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta na papierze lub

   innym trwałym nośniku.

 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
   

 5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w

  stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

   

                     1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution),


    
                dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;

 

                   
            2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

 

 


 

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu
   
  cywilnego (Dz.U. 2022.1360 t.j. ze zm.).

   

 2. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy

  w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez niego lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią, niebędącą

  przewoźnikiem.
  .

   

 3.  Wykonywanie usługi, za którą Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany

  do
  zapłaty ceny, może rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, pod warunkiem, że Konsument

  lub
  Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta złoży Sprzedawcy oświadczenie zawierające takie wyraźne

  żądanie
  oraz potwierdzenie, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od Umowy z chwilą jej

  wykonania
  przez Sprzedawcę.

   

 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
   

  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został

   poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci

   prawo odstąpienia od Umowy;

    

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie

   sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

    

  3. w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub

   służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

    

  4. w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    

  5. w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania

   nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało

   otwarte po dostarczeniu;

    

  6. w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie

   połączone z innymi rzeczami;

    

  7. w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których

   dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad

   którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

    

  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy

   lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument

   żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,

   prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

    

  9. w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w

   zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
    

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu

   samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub

   kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

    

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia

   rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po

   poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


    

    5.   Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z

wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru i to w terminie

14 dni od
dnia odstąpienia od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Jeżeli Sprzedawca

nie
zaproponował, że sam odbierze Towar, Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania

Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie

nastąpi wcześniej

 

   6.    Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

zwróci
Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na
prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego

płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu

zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie

zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami.

 

   7.    Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny

niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostarczenia Towaru.

 

   8.   Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta  ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru,

chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

 

   9.  Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości 

Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,

cech i funkcjonowania Towaru.

 

  10.  W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

 

  11.  Postanowienia zawarte w punktach 2-10 stosuje się do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta. 

 

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
 

2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej www.maxgreg.pl stanowią przedmiot prawa

autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

 

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe,

znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie,

kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.maxgreg.pl

bez zgody właściciela jest zabronione.

 

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie

     przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 


2.  Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.3.  Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.

     Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem z powództwa Sprzedawcy będzie sąd właściwy

     według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta), a z powództwa Konsumenta sąd właściwy według

     zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu

     postępowania cywilnego). W przypadku sporu z Przedsiębiorcą uprzywilejowanym na prawach konsumenta sądem właściwym
 
     jest sąd miejscowo właściwy według przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.

 

4.  Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów

     powszechnie obowiązującego prawa, zmiany dotyczące profilu działalności Sprzedawcy lub oferty Sprzedawcy, zmiany

     dotyczące funkcjonalności Serwisu.


5.  Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że nie narusza praw nabytych Klientów, tj. do

     Zamówienia złożonego przed zmianą lub do Umowy zawartej i wykonanej przed zmianą zastosowanie ma Regulamin

     obowiązujący w dacie tych czynności.


6.  O treści zmian Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta, z którym zawarta jest umowa ciągła (użytkownicy

      zarejestrowani, posiadający Konto lub wpisani do Newsletter’a) o zmianie Regulaminu. Powiadomienie nastąpi poprzez

      zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez oświadczenie Sprzedawcy złożone drogą elektroniczną.

      W przypadku braku akceptacji zmian Klient może skorzystać z
prawa do rezygnacji z umowy w terminie 14 dni. W braku

      oświadczenia zmiana będzie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia powiadomienia.


Wdrożenie dyrektywy towarowej, cyfrowej i Omnibus
Wejście w życie zmian 1 stycznia 2023 rok


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
............................, .....................................
................................................
(imię i nazwisko Klienta)
...............................................
................................................
(adres Klienta do korespondencji)
................................................
(numer telefonu/e-mail do kontaktu)

Dane Sprzedawcy: .......................................

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ
Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży ......................................................
Data zawarcia umowy ................................................
Data odbioru towaru ...........................................................
W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru,
który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni............................................................................................................... 

............................................................

(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu